brief aan de raad

Heeft u een duidelijke vraag of een voorstel aan de gemeenteraad? Dan kunt u een brief of email schrijven aan de gemeenteraad. Uw brief/email komt dan op de lijst van ingekomen stukken van de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering (geanonimiseerd). De raad beslist dan hoe uw brief wordt afgehandeld. Dit kan zijn dat de gemeenteraad besluit dat de beantwoording wordt afgedaan door het college van B&W. Binnen een redelijke termijn kunt u een antwoord verwachten. U kunt uw email/brief sturen naar: post@heerhugowaard.nl of u stuurt het naar Postbus 390, 1700 AJ  Heerhugowaard onder vermelding van 'aan de gemeenteraad'.

Vermeld altijd in de brief uw naam en adres. Onderteken de brief ook, want de gemeenteraad neemt geen anonieme brieven in behandeling. Heeft u over een bepaald onderwerp al contact gehad met een wethouder of ambtenaar, dan is het verstandig dit in de brief te vermelden. Om verwarring en onnodige vertraging te voorkomen vragen wij u één onderwerp per brief aan te snijden.

Brieven aan de gemeenteraad zijn in beginsel openbaar. Uw brief wordt daarom geplaatst op de website van de gemeenteraad, zodat alle raadsleden er kennis van kunnen nemen. Weliswaar wordt uw brief zoveel mogelijk geanonimiseerd. Dat wil zeggen uw adresgegevens en handtekening worden daarbij onleesbaar gemaakt.  De kans bestaat dat er informatie over in de krant komt en dat u wordt benaderd door een journalist.

Als u bezwaar heeft tegen het plaatsen van uw brief op de website, dan kunt u dit bij voorkeur per e-mail of telefonisch doorgeven aan de raadsgriffie.