Inspreken

Spreekrecht burgers bij raads- en commissievergaderingen

In verband met de Corona-maatregelen kunnen de vergaderingen voor de komende tijd ook in een digitale vorm plaatsvinden. Dus niet met z’n allen in de raadzaal, maar iedereen vanuit huis via een beeldverbinding. Dat maakt het voor inwoners natuurlijk onmogelijk om in te spreken via de gebruikelijke manier. Vandaar de volgende oplossing: wilt u inspreken in een digitaal te houden vergadering, dan meldt u dat 48 uur (raadsvergadering) respectievelijk 24 uur (commissievergadering) van te voren bij de raadsgriffie. U kunt dan kiezen om uitgenodigd te worden om via een beeldverbinding in te spreken of alleen telefonisch. De overige spelregels over inspreken blijven ongewijzigd. 

Bij elke raads- of commissievergadering kunt u inspreken over een onderwerp dat die avond op de agenda staat. Bij raadscommissies heeft u ook inspreekrecht over een niet geagendeerd onderwerp, mits het past bij het beleidsterrein van de raadscommissie.

Elke spreker krijgt vijf minuten het woord. U kunt het woord niet voeren over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep bij de rechter openstaat of heeft opengestaan. Of als het op grond van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht mogelijk is een klacht in te dienen. u kunt ook niet inspreken over benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen

Wilt u inspreken? Meld dit dan bij de raadsgriffie via telefoonnummer 14072, of e-mail naar griffie@heerhugowaard.nl. Doe dit uiterlijk 48 uur voordat de vergadering van de gemeenteraad begint.

Voor inspreken bij de commissievergadering graag 24 uur van te voren aanmelden.

 Tips bij het spreekrecht

 • Geef duidelijk aan waarover u het woord voert en waarom u het eens/oneens bent. Som bezwaren, oplossingen of alternatieven op. Als u mede namens een aantal anderen spreekt, vertel dan wie dit zijn. U kunt dit eventueel ondersteunen met behulp van een handtekeningenlijst.
 • Zet uw verhaal op papier en geef duidelijk aan waar u te bereiken bent. Lever dit in bij het secretariaat van de griffie of de griffier.

  Uitleg over het proces:

 • Wilt u van het spreekrecht gebruik maken? Meld dit tenminste 48 uur, resp. 24 uur voor de aanvang van de vergadering aan de griffier. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp.
 • De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, als dit in het belang is van de orde van de vergadering.
 • Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn. in bijzondere gevallen kan de voorzitter afwijken van de maximum lengte van de spreektijd.
 • De spreker voert het woord nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. De voorzitter of een lid van de raad doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de burger.

 U kunt niet inspreken over:

 • een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;
 • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
 • een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

De volledige spelregels volgens artikel 14 Reglement van orde van de raad luiden als volgt:

 1. Na de opening van de vergadering kunnen andere aanwezige burgers gezamenlijk gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen, exclusief de ingekomen stukken.
 2. Het woord kan niet gevoerd worden:
  - over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter echter openstaat of heeft    opengestaan
  - over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen
  - indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend
  - een aangelegenheid waar de mogelijkheid van het indienen van zienswijzen openstaat, of heeft open gestaan, in    het kader van de inspraakverordening of de Algemene wet bestuursrecht.
 3. Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit ten minste 48 uur voor de aanvang van de vergadering aan de griffier. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij het woord wil voeren.
 4. De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.
 5. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn. De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd.
 6. De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. De voorzitter of een lid van de raad doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de burger.

Bescherming van uw privacy

De vergaderingen van de raad worden opgenomen en live (zowel beeld als geluid) uitgezonden. Dat betekent dus dat u spreekt in het openbaar met beeld en geluidsregistratie, die bovendien actief openbaar gemaakt worden via de gemeentelijke website.

In de raadzaal wordt met vaste camera's gefilmd, daarom is het portretrecht en het privacybelang van de inspreker van toepassing. U wordt daarom door de voorzitter c.q. de griffier van te voren ingelicht dat u in beeld komt. Bovendien wordt uw toestemming gevraagd. Als u hiervoor geen toestemming geeft komt u niet in beeld, wel wordt het geluid weergegeven.

De gemeenteraad heeft zichzelf de volgende spelregels opgelegd:

 1. De inspreker moet voorafdgaande aan het inspreken worden gewezen op de aanwezigheid van camera's in de raadszaal en dat hij/zij herkenbaar in beeld komt (= portretrecht) en dat de beelden openbaar en op internet beschikbaar zijn en blijven (= privacy bescherming). 
 2. Inspreker vragen of hij/zij hiermee instemt. Als hij/zij daarop niets aangeeft wordt geacht dat hij/zij er mee instemt zodra hij/zij gebruik maakt van het spreekrecht.
 3. Expliciete of impliciete toestemmingen worden vastgelegd in de notulen.
 4. De voorzitter c.q. de griffier moet zelfstandig beoordelen of het redelijk belang van de inspreker in gevaar komt c.q. kan komen.
 5. Geen (herkenbare) beeldopname vindt plaats als de inspreker geen toestemming geeft.