Griffie

De gemeenteraad heeft zijn eigen ambtelijke ondersteuning: de raadsgriffie. De griffie ondersteunt en adviseert de raad en de raadscommissies over de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol.   

De raadsgriffier (mw. E. Schreiner) adviseert en ondersteunt de raad over positionering, organisatie en werkwijze. Zij is eerste adviseur en aanspreekpunt van de raad, de fractievoorzitters en de burgemeester (als voorzitter van de raad). Daarnaast bewaakt zij de voortgang van de correspondentie, procedures en afspraken van de raad. Verder geeft zij leiding aan de raadsgriffie. De griffie bestaat uit de raadsgriffier, de locogriffier/raadsadviseur en twee griffiemedewerkers.

Samengevat heeft de griffie de volgende taken:

  • Algemene vraagbaak voor raads- en commissieleden, voorzitter van de gemeenteraad
  • Strategische advisering van de raad over kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol (democratisering)
  • (Technische) ondersteuning bij het opstellen van moties, amendementen, voorstellen
  • Communicatieadvies, beheer raadspagina
  • Aanspreekpunt voor inwoners, ambtelijke organisatie ten aanzien van de gemeenteraad
  • Adviseren over bestuurlijke organisatie, agenda en werkzaamheden van de raad
  • Coachen van de raadsleden, commissievoorzitters en plaatsvervangend raadsvoorzitter
  • Secretariaat raad en raadscommissies
  • Bewaken voortgang raadsprocedures
  • Verslaglegging verzorgen van de raad en raadscommissies

 Richard-Rood-HR2-Griffie-aangepast-23-01-2019-2

De raadsgriffie wordt gevormd door raadsadviseur drs. Karin Hannink, loco-raadsgriffier Hans Wijnveen, commissiegriffier Shirley Wolkorte, raadsgriffier mr. Liesbeth Schreiner en griffiemedewerkster Marja Bakker.                                                         

Ze zijn allen bereikbaar via telefoonnummer: 14072 en via e-mail: griffie@heerhugowaard.nl