Presidium 15 januari 2019 18:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Stand van zaken samenwerking met Langedijk. Stand van zaken commissie Meespraak en communicatie. S.v.z. Jongeremeenteraad d.d. 11 februari 2018. Bestuurlijke termijnagenda, 2019-01. Evaluatie microfoongebruik bij commissies / debattraining (wat is de conclusie van de fracties?). Schema raadspagina's 2019. Definitieve deelname aan het VNG-congres 2019 door W. Boer, G Dirkmaat, M. Bankras en G. Klercq(?). Ophalen input raadsleden i.h.k.v. het herindelingsproces (per email aan u voorgelegd). Wordt er nog gekeken naar oude uitzendingen van voor 7/9/2016? Op 28/1 is de griffie op werkbezoek en is er dus niemand aanwezig.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Benoeming leden commissie Meespraak en Communicatie. Op 29 januari aanstaande zal de raad zeer waarschijnlijk besluiten tot het instellen van de commissie Meespraak & Communicatie. Om die commissie meteen van start te kunnen laten gaan wordt voorgesteld in die vergadering ook de leden en de voorzitter te laten benoemen. Er is ge├»nventariseerd en van een enkele fractie wordt nog een naam verwacht. Er is een oproep uitgegaan voor kandidaten voor het onafhankelijke voorzitterschap. Het is qua besluitvormingsprocedure handig als alle leden en plaatsvervangende leden bekend zijn. Het nu al invullen van een voorzitter wordt aan de raadsvergadering overgelaten, temeer omdat er een amendement aangekondigd is op het voorstel om de commissie M&E in te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Commissie Stad en Ruimte d.d. 8 januari en de Werkgeverscommissie d.d. 14 januari 2019
  vergroten verkleinen laden...
 • 1. BOT-overleg/informatiebijeenkomst over de woningbouwopgave binnen de lokale, regionale en bovenregionale beleidscontext. 2. Is er interesse voor een informatieavond voor raadsleden (einde februari/begin maart). Uitnodiging en programma volgen dan t.z.t.
  vergroten verkleinen laden...

  Vergaderstukken bij agendapunt:

 • 7

  Rondvraag

  Trouwzaal, Agendapunt
  vergroten verkleinen laden...
 • 8

  Sluiting

  Trouwzaal, Agendapunt
  vergroten verkleinen laden...