Openbare B&W vergadering 26 januari 2016 09:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De huidige zendmachtiging van Heerhugowaard A Life is geëindigd op 10 januari 2016. Er moet een nieuwe machtiging worden verstrekt. Probleem is dat er nu twee aanvragers zijn, Heerhugowaard A Life en Stichting Media Platform Heerhugowaard, en dat er maar één machtiging mag worden verstrekt. Als beide aanvragers aan de wettelijke eisen voldoen, moet het college bezien of een samenwerking tussen beide aanvragers mogelijk is. Is dat niet mogelijk, dan moet de raad gemotiveerd adviseren aan het Commissariaat voor de Media naar wie zijn voorkeur uitgaat of niet. (Dan overlaten aan het Commissariaat voor de Media).
  vergroten verkleinen laden...
 • Senioren Heerhugowaard heeft Artikel 37 vragen gesteld over de uitvoering van cliëntondersteuning per 1 januari 2016 door MET Welzijn.
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijdens de vergadering van 8 juli 2015 heeft het AB van WNK Personeelsdiensten het standpunt ingenomen dat de middelen die beschikbaar worden gesteld voor de WSW volledig dienen te worden ingezet bij de gemandateerde uitvoerder van de WSW, zijnde WNK Personeelsdiensten. Leidraad hierbij dient te zijn de circulaires van het ministerie van SZW, die inzage geven in het toegekende bedrag per standaard eenheid. Dit uitgangspunt dient bestendigd te worden door een collegebesluit van de deelnemende gemeenten. Dit voorstel gaat in op de afspraken over inzet en verantwoording van de participatiemiddelen door het WNK in 2015.
  vergroten verkleinen laden...
 • De jaarrekening 2015 bevat door de decentralisaties in het sociaal domein grote, nieuwe bedragen waarvan de getrouwheid en rechtmatigheid moeten worden vastgesteld. Gezien de hierbij gesignaleerde knelpunten is de kans op een niet-goedkeurende controleverklaring groter van voorgaande jaren. Om tot een goedkeurende verklaring van de jaarrekening te komen moet de gemeente de getrouwheid en rechtmatigheid van de betaalde ondersteuning en zorg aan kunnen tonen. Uitgangspunt is dat de gemeente zoveel mogelijk zelf toetst. Voor die aspecten die de gemeente niet zelf kan controleren, wordt verantwoording gevraagd van de zorgaanbieders. Voorkomen moet worden dat aanbieders per gemeente verschillende richtlijnen moeten volgen voor de verantwoording. Dit brengt extra administratieve lasten met zich mee en is niet werkbaar voor (accountants van) zorgaanbieders. Vandaar dat wordt ingezet op een uniforme financiële verantwoording met bijbehorend accountantsprotocol. Vanuit project IZA is het ‘Algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2015’ opgesteld. In overleg met enkele grote zorgaanbieders, accountants en de gemeenten in Noord-Holland is vastgesteld dat, vanuit het perspectief van zowel gemeenten, zorgaanbieders als accountants, het landelijke ontwikkelde accountantsprotocol prima kan worden gehanteerd bij de controlewerkzaamheden voor de jaarrekening 2015. In dit overleg is bij dit protocol een oplegger gemaakt om het protocol op bepaalde onderdelen te verduidelijken. Op dit moment hebben de gemeenten in regio’s West-Friesland, Kop van NH en Alkmaar aangegeven aan te willen sluiten op deze insteek. Voorgesteld wordt om dit protocol te hanteren en zorgaanbieders hierover te informeren. Deze aanpak voor de Zorg in natura Wmo en Jeugd sluit aan op de brief van de VNG d.d. 21 december 2015. In deze brief wordt de gemeenten geadviseerd de energie te richten op 2016 en 2017 en voor 2015 in deze fase van transitie rechtmatigheid niet de eerste prioriteit te geven maar te richten op getrouwheid. De VNG adviseert de administratieve lasten voor 2015 zoveel mogelijk te beperken, inclusief eventuele extra accountantskosten. De VNG adviseert daarom ook voor de verantwoording van de Zorg in natura gebruik te maken van het IZA-protocol
  vergroten verkleinen laden...
 • Ten behoeve van de regionale aanbesteding van het leerlingenvervoer vanaf schooljaar 2016/2017 hebben de portefeuillehouders in het PORA van 6 januari jl. ingestemd met het document “Uitgangspunten Regionale aanbesteding leerlingenvervoer”. Mandatering aan de gemeente Alkmaar is onderdeel van deze uitgangspuntennotitie. Het document is startpunt voor de regionale aanbesteding en bevat de kernpunten die noodzakelijk zijn om de aanbesteding te kunnen opstarten. Door besluitvorming in de afzonderlijke Colleges van B&W dient de aanbestedingsstrategie bestuurlijk formeel nog te worden vastgesteld. Concreet betekent dit dat ingestemd moet worden met de uitgangspunten inclusief mandaat aan de gemeente Alkmaar.
  vergroten verkleinen laden...
 • - Aanbieden leaflet Staatshuys - Uitnodiging gedichtendag d.d. zaterdag 30 januari 2016 van 13.30 - 15.30uur te Parelhof 1, Heerhugowaard - Uitnodiging tentoonstelling The Girl Next Door d.d. 29-01-2016 van 09.00 - 17.00uur te Haarlem
  vergroten verkleinen laden...